عبدالله اسمعیل زاده

هیئت مدیره

عباس خرازی

هیئت مدیره

حمید برقانی

هیئت مدیره

سید ناصر قریشی

هیئت مدیره

محمود امیرحسنی

هیئت مدیره

عبدالله اسمعیل زاده

رییس هیئت مدیره

سید ناصر قریشی

نایب رییس هیئت مدیره

محمود امیرحسنی

مدیرعامل

خسرو خرقه انداز

مدیر مهندسی

علیرضا مدرسی

مدیر کنترل کیفیت

مهری بادپا

مدیر برنامه ریزی

یوسف کریمی

مدیر بازرگانی

علی مغنی

مدیر انبار

مهری بادپا

مدیر تضمین کیفیت

مرتضی همتی

مدیر آی تی

داریوش شمس

مدیر فنی

اکبر عزیزی

مدیر TPM

مدیر اداری و منابع انسانی

نونا تقوی