Asia Pearlite Casting Industries co
Welcome to API

Managment

عبدالله اسمعیل زاده

هیئت مدیره

عباس خرازی

هیئت مدیره

حمید برقانی

هیئت مدیره

سید ناصر قریشی

هیئت مدیره

محمود امیرحسنی

هیئت مدیره

عبدالله اسمعیل زاده

رییس هیئت مدیره

سید ناصر قریشی

نایب رییس هیئت مدیره

محمود امیرحسنی

مدیرعامل

خسرو خرقه انداز

مدیر مهندسی

علیرضا مدرسی

مدیر کنترل کیفیت

مهری بادپا

مدیر برنامه ریزی

یوسف کریمی

مدیر بازرگانی

علی مغنی

مدیر انبار

مهری بادپا

مدیر تضمین کیفیت

مرتضی همتی

مدیر آی تی

داریوش شمس

مدیر فنی

اکبر عزیزی

مدیر TPM

مدیر اداری و منابع انسانی

نونا تقوی