تولید کننده قطعات ریخته گری خودرو در بازارهای داخلی و بین المللی
شرکت صنایع ریخته گری پرلیت آسیا (سهامی خاص)

تجهیزات آزمایشگاه

تجهیزات تست
– کوانتومتر ARL

– کوانتومتر ARUN

– تست کشش سانتام – تست ضربه سانتام (چارپی)

– تست سختی (3000/10) – تست سختی (750/5)

– میکروسکوپ نیکون (نوری)

تجیهزات آمایشگاه ماسه :

Wet Tensile Strength : استحکام برشی تر
Compactibility : تراکم پذیری
Water Content : رطوبت
Permeability : عبور گاز
Flow ability : سیالیت ماسه
Spaling Strength
Green Compression Strength : تست فشاری گرین
Green Tensile Strength : تست کششی گرین
Total Clay : خاک کل
Active Clay
AFS
VOL
LOI