آنالیز شیمیایی : ARUN Quantometer

آنالیز شیمیایی : ARL Quantometer

تست استحکام کششی : Santam Tensile Test

تست ضربه : Santam Impact Test (Charpy)

تست سختی : Hardness Test (3000/10)

تست سختی : Hardness Test (750/5)

میکروگرافی : Nikon Microscope (Optical)

میکروگرافی : Sa Iran (Optical)

ماکروگرافی : Sa Iran (Stereo)

ماکروگرافی : Easy Fix (Stereo)

توزین قطعات : Digital Scale

وزنه کالیبره ترازو : Calibration Weight

ضخامت سنج پوشش و رنگ : Coating Thickness Gauge

ضخامت سنج : Digital Caliper 150mm

داخل , خارج , ارتفاع سنج : Digital Caliper 200mm

داخل , خارج , ارتفاع سنج : Digital Caliper 300mm

داخل , خارج سنج : Digital Caliper 500mm

ارتفاع سنج : Digital Caliper Based 500mm

ارتفاع سنج : Digital Caliper Based 600mm

خارج سنج : Vernier Micrometer (0-25mm)

کالیبره تجهیزات سنجش ابعادی : Dimensional Block Test


ما همیشه اینجــا هستیـــم تا به شما کمک کنیم.

تجیهزات آمایشگاه ماسه :

Wet Tensile Strength : استحکام برشی تر
Compactibility : تراکم پذیری
Water Content : رطوبت
Permeability : عبور گاز
Flow ability : سیالیت ماسه
Spaling Strength
Green Compression Strength : تست فشاری گرین
Green Tensile Strength : تست کششی گرین
Total Clay : خاک کل
Active Clay
AFS
VOL
LOI